Braderie

Reserveringswensen
Afmeting kraam 1,5m x 4m
Aantal kramen/grondplaatsen
Totaalprijs voor jouw selectie: € 0.00
Door invullen van dit formulier heeft u kennis genomen van en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.Algemene voorwaarden braderie Zaltbommel
 1. De organisatie van de braderie Zaltbommel is in handen van het Binnenstadsfonds Zaltbommel (BSFZ).
 2. Uw inschrijving voor deelname aan de braderie Zaltbommel geschiedt door het digitaal invullen en versturen van het inschrijfformulier en wordt pas definitief na betaling van het verschuldigde inschrijfgeld aan de organisatie;
 1. Door het insturen van het inschrijfformulier wordt deelnemer geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van dit reglement;
 2. Annulering:
-    Bij annulering tot 30 dagen voor het evenement worden 100% van de inschrijfkosten terugbetaald.
-    Bij annulering tot 14 dagen voor het evenement worden 50% van de inschrijfkosten terugbetaald
-    Bij annulering korter dan een week voor het evenement worden de inschrijfkosten niet terugbetaald
 1. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk via info@bsfz.nl
 2. Deelnemers die na begintijd van het evenement niet aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een plaats. De kosten voor deelname blijven verschuldigd.
 3. Er kan geen beroep worden gedaan op branchebescherming. Indien er meerdere deelnemers uit dezelfde branche zich inschrijven, gaat de voorkeur uit naar plaatselijke ondernemingen/verenigingen, in voorrang gevestigd in de binnenstad van Zaltbommel. De organisatie heeft te allen tijde het recht een deelnemer te weigeren, zonder opgaaf van redenen. Indien de deelnemer producten dan wel diensten aanbiedt welke niet overeenkomen met de inschrijving en dit is niet op voorhand gemeld en overeengekomen, dan heeft organisatie het recht deelnemer te allen tijde de toegang tot de braderie te ontzeggen c.q. te verwijderen.
 4. Eventuele voorkeursplaatsen kunnen onder geen beding gegarandeerd worden.
 5. Deelnemer mag uitsluitend goederen en waren te koop aanbieden c.q. diensten of attracties aanbieden, geen dieren;
 6. Deelnemer meldt zich tussen 09:30 uur en 12.00 uur op het organisatiekantoor aan de Waterstraat 3 waarna de kraam of grondplaats opgebouwd kan worden. Om 13:00 uur dient de kraam c.q. het verkooppunt volledig ingericht en bemand te zijn;
 7. De braderie Zaltbommel begint om 13:00 uur en eindigt om 21:00 uur. Deelnemer is dan ook verplicht om zijn/haar kraam of verkooppunt tot 21:00 bemand en geopend te houden;
 8. Per inschrijving wordt 1 inrijkaart verstrekt. Hiermee wordt 1 auto/voertuig tegelijk toegelaten op het braderie terrein.
 9. Auto’s en/of andere vervoermiddelen dienen uiterlijk om 12:00 uur van het terrein verwijderd te zijn;
 10. Per inschrijving wordt 1 inrijkaart verstrekt. Hiermee wordt 1 auto/voertuig tegelijk toegelaten op het braderie terrein.
 11. Gehuurde grondplaatsen dienen verplicht aangekleed te zijn;
 12. Verstrekte huurkramen worden door organisatie op de locatie neergelegd en dienen zelf (zeer eenvoudig) door deelnemer in elkaar gezet te worden;
 13. Kramen dienen na afloop van de braderie correct te worden gedemonteerd.
 14. Kramen zijn inclusief afdekzeil;
 15. Kramen / standplaatsen zijn exclusief: zeilklemmen, scheerlijnen, stroom, water of afvoer. Voor stroom dient deelnemer zelf zorg te dragen waarbij aggregaten niet zijn toegestaan.
 16. Elke deelnemer draagt zorg voor een schone en ordelijke kraam/verkooppunt. Na afloop van de braderie wordt eventueel afval door deelnemer afgevoerd. Bij ingebreke wordt € 75,00 in rekening gebracht voor schoonmaakwerkzaamheden. Tevens dient deelnemer zorg te dragen dat eventuele bomen of andere beplanting niet worden beschadigd;
 17. De straten van het braderie terrein zijn voor het publiek, (Politie-Brandweer-Ambulance) en mogen op geen enkele wijze versmald worden door enigerlei uitbouw van uw kraam, verkoopwagen of dergelijke. De brandweer c.q. politie behoud zich het recht voor om voor dan wel tijdens de braderie een proefronde over het terrein te maken. Bij overtreding moet deelnemer op last van de autoriteiten zijn kraam/verkooppunt aanpassen. Bij herhaling kan deelnemer verwijderd worden;
 18. Activiteiten en waren dienen zo te worden opgesteld dat naaste standhouders hiervan geen hinder ondervinden en geen gevaar vormen voor het publiek. Versterkte muziek is niet toegestaan anders dan overeengekomen met de organisatie;
 19. Bij plotseling extreem weer of andere onvoorziene omstandigheden besluit de organisatie in overleg met de autoriteiten wat te doen. Hiervan wordt deelnemer direct op de hoogte gesteld.
 20. De organisatie kan uw gegevens doorgeven aan de media t.b.v. promotie van het event;
 21. Verkoop van drank en/of etenswaar is verboden. Lokale horeca dient zelf zorg te dragen voor de benodigde vergunningen/ontheffingen en te voldoen aan de gestelde eisen van de NVWA;
 22. Als deelnemer door de NVWA, namaakbestrijding, politie of brandweer van verdere deelname wordt uitgesloten kan deelnemer geen recht doen gelden op restitutie van het inschrijfgeld;
 23. Vanuit sociaal oogpunt is gebruik van alcohol en/of drugs rondom de kraam niet toegestaan;
 24. Indien deelnemer zich niet houdt aan enige bepaling van dit reglement kan de organisatie deelnemer het recht ontzeggen van (verdere) deelname aan het evenement waarbij deze zijn kraam/grondplaats onmiddellijk dient te ontruimen zonder enige restitutie van het inschrijfgeld;
 25. Deelname aan de braderie Zaltbommel is ten alle tijden voor eigen risico. Schade veroorzaakt door weersomstandigheden bijv. omvallende kramen zijn voor risico van deelnemer. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, schade, verlies of diefstal in welke vorm dan ook.
 26. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door afgelasting van hogerhand of extreme weersomstandigheden.
 27. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een tegenvallende opkomst van publiek of slechte verkoop. Zij zal zo veel mogelijk doen om een zo groot mogelijk publiek te trekken en van de braderie een succes te maken.
 28. Gasflessen of andere middelen om wat dan ook te demonstreren op uw standplaats zijn verboden!
 29. Zaken waarin dit reglement niet voorziet, worden steeds beoordeeld en beslist door de organisatie;
Copyright 2024 © Beleef Zaltbommel | BSFZ (KVK: 69966931) | Algemene voorwaarden | Contact